Google+ To Φανάρι : Το «κράτος πρόνοιας» προχωρά σε κατασχέσεις των κοινωνικών επιδομάτων του ΟΓΑ

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Το «κράτος πρόνοιας» προχωρά σε κατασχέσεις των κοινωνικών επιδομάτων του ΟΓΑ

Αντι­μέ­τω­πες με τον κίν­δυ­νο των κατα­σχέ­σε­ων του οικο­γε­νεια­κού επι­δό­μα­τος του ΟΓΑ για το πρώ­το και το δεύ­τε­ρο τρί­μη­νο του 2017 βρί­σκο­νται χιλιά­δες οικο­γέ­νειες επει­δή χρω­στούν στο Δημό­σιο ληξι­πρό­θε­σμα χρέη.
Όπως ανα­φέ­ρει σημε­ρι­νό δημο­σί­ευ­μα του Ελεύ­θε­ρου Τύπου, η ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία δεν προ­βλέ­πει την προ­στα­σία των συγκε­κρι­μέ­νων επι­δο­μά­των από τις κατα­σχέ­σεις για οφει­λές προς το Δημό­σιο, οπό­τε...
οι αρμό­διες Δ.Ο.Υ. μπο­ρούν να τα κατά­σχουν είτε πριν είτε αφού αυτά πιστω­θούν στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς των δικαιού­χων.

Οι περισ­σό­τε­ροι από τους εν λόγω οικο­γε­νειάρ­χες δικαιού­νται να λάβουν ποσά που κυμαί­νο­νται από 60 έως και 1.000 ευρώ ανά­λο­γα με τον αριθ­μό των εξαρ­τώ­με­νων τέκνων που τους βαρύ­νουν, το έτος από­κτη­σης των τέκνων και το ύψος του ετή­σιου οικο­γε­νεια­κού εισο­δή­μα­τος που απέ­κτη­σαν εντός του 2016.
Συγκε­κρι­μέ­να εντός του προ­σε­χούς μηνός:
  • Όσοι οικο­γε­νειάρ­χες έχουν ένα εξαρ­τώ­με­νο τέκνο και ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα μέχρι 27.000 ευρώ για το έτος 2016 δικαιού­νται να λάβουν επι­δό­μα­τα στή­ρι­ξης τέκνων κυμαι­νό­με­να από 60 έως και 240 ευρώ.
  • Όσοι έχουν δύο εξαρ­τώ­με­να τέκνα και ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα 2016 μέχρι 30.000 ευρώ δικαιού­νται να εισπρά­ξουν ποσά επι­δο­μά­των στή­ρι­ξης τέκνων κυμαι­νό­με­να από 121,50 έως και 240 ευρώ.
  • Όσοι έχουν τρία εξαρ­τώ­με­να τέκνα και ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα 2016 μέχρι 33.000 ευρώ δικαιού­νται να εισπρά­ξουν ποσά επι­δο­μά­των στή­ρι­ξης τέκνων κυμαι­νό­με­να από 180 έως και 720 ευρώ και από 562,50 έως 750 ευρώ ως τρι­τε­κνι­κά επι­δό­μα­τα.
  • Όσοι οικο­γε­νειάρ­χες έχουν τέσ­σε­ρα εξαρ­τώ­με­να τέκνο και ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα μέχρι 36.000 ευρώ για το έτος 2016 δικαιού­νται να εισπρά­ξουν ποσά από 240 έως και 960 ευρώ ως επι­δό­μα­τα στή­ρι­ξης τέκνων και από 750 έως 1.000 ευρώ ως πολυ­τε­κνι­κά επι­δό­μα­τα.
Στις δια­τά­ξεις των ν. 4093/2013 και 4141/2013 με τις οποί­ες καθιε­ρώ­νε­ται η χορή­γη­ση επι­δο­μά­των για τις τρί­τε­κνες και πολύ­τε­κνες οικο­γέ­νειες από τον ΟΓΑ δεν περι­λαμ­βά­νε­ται ρητή δια­τύ­πω­ση ότι τα ποσά των συγκε­κρι­μέ­νων επι­δο­μά­των είναι ακα­τά­σχε­τα. Εξαι­τί­ας της παρά­λει­ψης αυτής, οι δικαιού­χοι των συγκε­κρι­μέ­νων επι­δο­μά­των, οι οποί­οι έχουν αφή­σει απλή­ρω­τα ποσά οφει­λών από φόρους, κιν­δυ­νεύ­ουν ανά πάσα στιγ­μή να χάσουν τα εν λόγω επι­δό­μα­τα εξαι­τί­ας κατα­σχέ­σε­ων που έχουν δικαί­ω­μα να επι­βά­λουν οι αρμό­διες εφο­ρί­ες.