Google+ To Φανάρι : Θέρους Ἀρχή…

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Θέρους Ἀρχή…

Ἀπὸ τὰ ξημερώματα πλέον, ὅπου βιώσαμε τὴν μικροτέρα, σὲ διάρκεια, νύκτα τοῦ ἔτους, εἰσήλθαμε ἐπισήμως στὸ Θέρος.
Διότι σήμερα πραγματικὰ ξεκινᾶ τὸ Θέρος…
(Κι ἂς μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσῃ, ἀκόμη κι αὐτό, τὸ αὐτονόητον, νὰ μὴν τὸ ἀντιλαμβανόμεθα…!!!)
Ἡ λέξις θέρος περιλαμβάνει (σαφῶς) μέσα της τὴν θερμότητα (θερμός).
 
Ὅμως, Θέρος, ἐκ τοῦ «θερίζω», ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καλοκαιρία (θερμότης), δηλώνει καὶ τὴν ἀποκομιδή, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων (ποὺ ἐπίσης θερίζουν …ζωές), οἱ ὁποῖες ὅμως ξεκινοῦν περὶ τὴν ἐαρινὴ ἰσημερία καὶ κορυφώνονται πέριξ τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας. 
 
Στὴν πραγματικότητα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Θέρους, αἰῶνες τώρα, μαζὺ μὲ τοὺς καρπούς, ἐθερίζοντο καὶ πληθυσμοί, ἐφ΄ ὅσον ἦταν (καὶ παραμένει) ἡ καλλιτέρα περίοδος ἐπιχειρήσεων στὴν ὕπαιθρο χώρα.

Στὴν παραπάνω εἰκόνα ποὺ ἐπέλεξα, ποὺ ἀν τὶ κάποιας ἀπεικονίσεως τῆς θέσεως τοῦ πλανήτου μας, ἀναφορικῶς μὲ τὸν Ἥλιο μας, βλέπουμε τὸν Φαέθωνα, θὰ ἦταν καλό, σήμερα εἰδικῶς, νὰ παρατηρήσουμε, νὰ ζυγίσουμε καὶ νὰ ἀναλογισθοῦμε κάποιες πολὺ σημαντικὲς καὶ ἰδιαίτερες λεπτομέρειες, ποὺ πηγάζουν ὡς πληροφορίες, ἀπὸ τὴν μυθολογία/ἱστορία μας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν προαναφερθείσα εἰκόνα. 
 
Μίαν εἰκόνα ποὺ δίχως νὰ τὸ δείχνῃ, ἀποδεικνύει τὴν καταστροφὴ τοῦ πλανήτου μας, ἀπὸ κάποιον ἀνόητο, ποὺ ἀδυνατοῦσε νὰ διαχειρισθῇ ὀρθῶς τὸ ἇρμα τοῦ Ἡλίου-πατρός του.

Ἑνὸς ἀνοήτου, ποὺ σὰν πολλοὺς ἄλλους ἀνοήτους στὴν ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος, μὴ ἔχοντας ἐπίγνωσιν τῶν πράξεών του, κατεδίκασε τὴν Ἀνθρωπότητα σὲ ἀμέτρητες πληγὲς καὶ καταστροφές, πάντα βάσει τοῦ μύθου.


(Ἑνὸς μύθου ποὺ ἐπιβεβαιώνεται, ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἀποτελέσματα τῆς καταστροφῆς ποὺ ἐπῆλθαν, ἀπὸ τὴν σύγχρονο πανεπιστημιακὴ κοινότητα!)


Δὲν ἔχει ὅμως τόσο μεγάλην σημασία τὸ ἐὰν εἶναι, ἢ ὄχι, ἀληθὴς ὁ μῦθος τοῦ Φαέθωνος, ὅσο τὸ τὶ ἀποδεικνύει καὶ τὸ τὶ διδάσκει. Κι αὐτὸ ποὺ διδάσκει εἶναι ἡ Ἀριστεία ποὺ οὐδέποτε ἔχουμε δικαίωμα νὰ καταστρατηγοῦμε, μόνον καὶ μόνον γιὰ τὶς προσωπικές μας μωροφιλοδοξίες.
Πρὶν σᾶς ἀφήσω, ἂς θυμηθοῦμε μίαν σοβαρὴ διαπίστωσιν, ποὺ πρὸ ἡμερῶν, διὰ στόματος Νανοπούλου, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος:Χάνουμε τόν πλανήτη;

Ὁ κύριος Νανόπουλος, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, διετύπωσε μίαν ἀλήθεια, τῆς ὁποίας τὰ αἴτια κρύβονται στοὺς διαχειριστὲς τῆς ἐξουσίας τοῦ πλανήτου μας.
Δῆλα δή… Ὁ κύριος Νανόπουλος διεπίστωσε πὼς λόγῳ τῆς κακῆς καὶ ἀλογίστου καὶ ἀνοήτου διαχειρίσεως (ὅπως ἀκριβῶς ἐδιαχειρίσθη κι ὁ Φαέθων, τὸ ἇρμα τοῦ πατρός του Ἡλίου), ὁ πλανήτης μας ὁδεύει πρὸς τὴν καταστροφή του καί, ἐπὶ πλέον, μᾶς ἀνεκοίνωσε πὼς ἡ Ἀνθρωπότης πρέπει, ἐὰν θέλῃ νὰ ἐπιβιώσῃ, νὰ τὸν ἐγκαταλείψῃ.
Προφανῶς ὁ κύριος Νανόπουλος κρίνει ὀρθῶς, βάσει τῶν ἐπισήμων στοιχείων.
Προφανῶς, κρίνοντας κι ἐμεῖς ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, διαπιστώνουμε πὼς ἀν τί, ἀκόμη καὶ τώρα, νὰ τεθῇ ἕνα φρένο στὴν πορεία μας πρὸς τὴν ἀπόλυτο καταστροφή, ἐμεῖς, ὡς Ἀνθρωπότης, ἔχουμε καθίσῃ ἐπάνω στὸ …«ἇρμα» τῆς (καταχρηστικῶς καὶ σὲ λάθος βάσεις ἀποκτειθήσης) ἐξουσίας μας ἐπὶ τοῦ πλανήτου, κουνώντας ἠλίθια τὰ πόδια μας καὶ κυττώντας ἀμέριμνοι τὸ …βάθος κῆπος, ἀγνοώντας ὅμως πὼς συμβάλλουμε, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, στὸν ἀφανισμὸ καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ κόσμου μας.
Προφανῶς, ὡς ἄλλοι Φαέθωνες, ἀδυνατοῦμε κι ἀρνούμεθα νὰ κατανοήσουμε τὸ πόσο αὐτοκαταστροφικοὶ καταντήσαμε.

εἰκόνα ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο φίλο Τᾶσο Γκολέμη
Εὐτυχῶς ὅμως, γιὰ ὅλους μας, σὲ πείσμα τῶν ἰσχυρισμῶν τῆς «παγκοσμίου ἐπιστημονικῆς κοινότητος», ἂν καὶ σαφῶς ὅλα τα παραπάνω ἰσχύουν, ἐν τούτοις, ἡ ἱστορία τοῦ Ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς Γαίας μας, ἔχει νὰ ἀποδείξῃ καὶ νὰ ἐπιδείξῃ μίαν …«παράλογη» ἀνθεκτικότητα καὶ προσαρμοστικότητα.
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς …«παραλόγου» ἀνθεκτικότητος καὶ προσαρμοστικότητος εἴμαστε ἐμεῖς, πού, σὲ πεῖσμα πολλῶν λαθῶν τῶν νεο-Φαεθώνων, ἐξακολουθοῦμε, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, νὰ ὑπάρχουμε καὶ νὰ ἀναζητοῦμε τρόπους ἀφ΄ ἑνὸς ἐπιβιώσεως καί, ἀφ΄ ἑτέρου, τῆς ἀνατροπῆς τῶν ἠλιθίων ποὺ ἔφεραν τὸν πλανήτη καὶ ἐμᾶς (γιὰ μίαν ἀκόμη φορά) στὰ σημερινὰ χάλια.
Κι αὐτὸ δὲν εἶναι ὑπόθεσις, ἀλλὰ διαπίστωσις καὶ βεβαιότης, ποὺ βασίζεται σὲ ἱστορικὲς ἐπαναλήψεις. 

Θέρους Ἀρχὲς λοιπόν.
Κοινῶς;
Θέρους (λόγῳ «θερμότητος», πραγματικῆς ἀλλὰ καὶ …ἐννοουμένης!!!) ἔναρξις διαδικασιῶν κορυφώσεως τῶν γεγονότων ἐκείνων, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν βεβαιωμένα σὲ μερικὴ καταστροφὴ τοῦ πλανήτου (μαζὺ καὶ μεγάλου μέρους τοῦ ἀνθρωπίνου πληθυσμοῦ-«πολιτισμοῦ»).
Ἐπεὶ δὴ ὅμως τὰ σαπρόφυτα, ποὺ καταχρηστικῶς ἐξουσιάζουν τὸν πλανήτη, προετοιμάζονται γιὰ μίαν ἔξοδο…
Κι ἐπεὶ δὴ ἡ Ἀνθρωπότης θὰ ζήσῃ, εἰς πείσμα τῶν συνθηκῶν ποὺ ἐδημιούργησαν, συνειδητῶς ἢ μή, τὰ ἐν λόγῳ σαπρόφυτα-Φαέθωνες…
Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὸ ποὺ μᾶς συμβαίνει μᾶς ἔχει πολλάκις ξανασυμβῇ…
…καλὸ εἶναι νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἐννοοῦμε πραγματικῶς τὶς συνθῆκες ἐντὸς τῶν ὁποίων εἰσήλθαμε καὶ καλούμεθα πλέον νὰ ἐπιβιώσουμε μὰ καί, κυρίως, νὰ προετοιμαζόμεθα ἀρκούντως καὶ οὐσιαστικῶς γιὰ τὸ ἐπόμενον βῆμα, τῆς προσαρμογῆς, ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ ἐπὶ τέλους, στὴν τελικὴ σύγκρουσιν καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῶν ὑπαρχόντων δεδομένων.

Θέρους Ἀρχὲς σημαίνει κορύφωσις γεγονότων.
Κι ἐμεῖς δὲν γίνεται νὰ εἴμαστε ἀπόντες ἀπὸ αὐτὰ τὰ γεγονότα.

Θέρους Ἀρχὲς σημαίνει πὼς εἰσερχόμεθα στὴν περίοδο ἐκείνην τῆς τελικῆς κι ὁριστικῆς συγκρούσεως, γιὰ νὰ ἀνατραποῦν διὰ παντὸς οἱ Φαέθωνες καὶ νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ἕνα νέο ἐπίπεδον, συνειδησιακῶς καὶ ἀνθρωπολογικῶς, ὅπου τὰ πάγια δεδομένα τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Ἰσονομίας καὶ τοῦ Δικαίου θὰ εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα…
Στὴν πραγματικότητα ἔχουμε ἤδη εἰσέλθῃ, πρὸ πολλοῦ, στὸ τελευταῖο μέρος τῆς …παραστάσεως.
Ἁπλῶς ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμεθα τὰ γεγονότα μόνον ὅταν μᾶς συμβαίνουν καὶ σπανιότατα, ἢ διόλου, ὅταν εὑρισκόμεθα στὴν διαδικασία ἐξελίξεως καὶ κορυφώσεώς των.
Σήμερα, ἐπ’ ἀφορμῆς τῆς ἰσημερίας, καλὸ εἶναι νὰ ἐπεξεργασθοῦμε ἐκ νέου τὶς πληροφορίες, τὰ δεδομένα ἀλλὰ καὶ τὴν πορεία τῆς Ἀνθρωπότητος πρὸς τὸ αὔριο, ἐὰν πράγματι πιστεύουμε πὼς ἀξίζουν οἱ γενεὲς ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν ἕνα καλλίτερον καὶ ποιοτικότερον ἐπίπεδον διαβιώσεως ἐπὶ τοῦ πλανήτου μας!!!
Πηγή