Google+ To Φανάρι : Ξεκινᾶ ὁ ἐνδο-ἰσλαμικός πόλεμος πού θά ἀφανίσῃ τό ἰσλάμ;

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Ξεκινᾶ ὁ ἐνδο-ἰσλαμικός πόλεμος πού θά ἀφανίσῃ τό ἰσλάμ;

Ὡς, προσχηματική, «ἀφορμή» ἐπεκτάσεως τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων στὴν Μέση Ἀνατολή, ναί. Ξεκίνησε ἤδη.
Μὲ πρόσχημα τὴν Συρία, τὸ Ἰρὰν καὶ τώρα τὸ …Κατάρ, θὰ δοῦμε καὶ θὰ ἀκούσουμε καὶ θὰ βιώσουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.
Θὰ γίνῃ τῆς …σφαγῆς καὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως καὶ τῆς ὁλοκληρωτικῆς γενοκτονίας!!!...


πηγὴ
Μόνοι τους ἐπισήμως… Ἐπισήμως…
Τὸ …παρασκήνιον δὲν δημοσιεύεται….!!!

(καὶ μὲ δάκτυλο Ἰσραὴλ βεβαίως βεβαίως…!!!)

πηγὴ

πηγὴ
Τὸ Κουρδιστάν-Ἰσραὴλ δημιουργεῖται πατώντας ἐπάνω στὸ Ἰράκ, στὴν Συρία καὶ φυσικὰ στὴν Τουρκία καὶ στὸ Ἰράν.
Τὸ Κουρδιστὰν θὰ εἶναι, γιὰ ὅσο ἐπιβιώσῃ, ὁ «μπράβος» τῶν «περιουσίων».
Αὐτὸ ὅμως γιὰ ἀρχή…

Γιατί; Στοχεύουν πράγματι στό Ἰράν; Θέλουν ἀσφαλή τήν Μέση Ἀνατολή γιά τούς ἀγαπημένους τους …«περιουσίους»;
Ἤ μήπως εἶναι κάτι βαθύτερον;
(Μά πάρα πολύ βαθύτερον;)


εἰκόνα
Ὅλα αὐτά, στὴν πραγματικότητα, συμβαίνουν γιὰ νὰ τελειώνουν μὲ τὸν «παλαιὸ κόσμο». Αὐτὸν τὸν κόσμο ποὺ μόνοι τους ἔστησαν, ἀπολύτως καταχρηστικῶς καὶ Ὑβριστικῶς.
Μὲ δικά τους ὅπλα, δικές τους προπαγάνδες καὶ δικούς τους σχεδιασμοὺς θὰ δοῦμε νὰ διαδραματίζονται, μὲ κέντρο τὴν Μέση Ἀνατολὴ ἀρχικῶς, μερικὰ ἀπὸ τὰ σημαντικότερα θέατρα ἐπιχειρήσεων τοῦ Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Καί, τὰ περισσότερα ἐκ τῶν σημαντικῶν αὐτῶν γεγονότων, ἀφοροῦν στὴν πέριξ τῆς Μεσογείου περιοχή.
Μήπως, κατὰ  βάθος, ἕνας προαιώνιος πόλεμος (ὄχι θρησκευτικὸς ἢ οἰκονομικός) ξεκίνησε τίς διαδικασίες …λήξεώς του;
Μήπως τελικῶς ἡ Μεσόγειος ἀποτελεῖ «κλειδί»;
Γιὰ τὴν ὥρα δὲν γίνεται νὰ ἀπαντήσουμε σαφῶς.
Ὅμως ὁπωσδήποτε κάτι τρέχει…
…καὶ οὐδόλως τυχαία εἶναι ὅλα αὐτά!!

Αὐτὸ ποὺ ὅμως ἔχει ἰδιαιτέραν σημασία γιὰ ἐμᾶς εἶναι ἄλλο. Εἶναι ἡ ἄγνοια τῆς ἱστορίας, ἰδίως ἀπὸ αὐτούς, ποὺ σήμερα, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ἐπιχειροῦν νὰ καταλύσουν κάθε Ἀρχὴ καὶ Νόμο τοῦ κόσμου μας, πρὸς ὄφελός τους.
Κοινῶς;
Δὲν συνειδητοποιοῦν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς αὐτὴ ἡ μορφὴ τῆς
μεταξύ τους ἀλληλοσφαγῆς, πρόκειται γιὰ τὰ πρό-ἑόρτια, φυσικά, τοῦ τέλους τῆς κυριαρχίας τους.
Διότι, γιὰ πολλοστὴ φορά, ἐπαναλαμβάνεται ἕνα πανομοιότυπον σκηνικό, ποὺ τόσες καὶ τόσες φορὲς κατέληξε σὲ ἀπόλυτο …καταστροφή, γιὰ τοὺς κατσαπλιάδες τοῦ πλανήτου!!!
Μόνον ποὺ αὐτὴν τὴν φορὰ κάποιοι γνωρίζουν πολὺ καλὰ καὶ δὲν θὰ ἐπαναληφθῇ ὑπεξαίρεσις Ἀρχῆς.

Πύρρειες νίκες σημειώνονται παντοῦ στὸν πλανήτη μας καί, τελικῶς, ὁδεύουμε σὲ μίαν ἀκόμη ἐπανάληψιν μίας ἀκόμη ἐκδοχῆς τῆς Μάχης τοῦ Ματζικέρτ… (Χρησιμοποιῶ αὐτὴν τὴν μάχη, διότι εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον γνωστές… Ἀλλὰ ὑπάρχουν κι ἄλλες, πολλὲς ἄλλες, ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἐπαναλαμβανομένη ἀποτυχία ἐγκαθιδρύσεως μίας Νέας Τάξεως Πραγμάτων…!!!)

Βελουχιώτικη Νέα Τάξις Πραγμάτων
Τὰ ἐπεισόδια, μὲ πρόσχημα τὴν Συρία, τὴν Ὑεμένη, τὴν Οὐκρανία, τὴν Λιβύη, τὸ Κατάρ, τὸ Ἰράν, τὴν Βόρειο Κορέα, τὴν Κίνα, τὴν Ἰνδία, τὴν Ῥωσσία (καὶ παλαιότερα τὴν Σερβία) ξεκίνησαν πρὸ πολλοῦ.
Τὸ Μαρόκο ἀνέλαβε καὶ πάλι νὰ «ἀνακινήσῃ» θέματα ἰσοῤῥοπιῶν στὴν Βόρειο Ἀφρική, ἐνᾦ ἤδη ἡ Κεντρικὴ καὶ ἡ Νότιος Ἀφρική, γιὰ τὰ μάτια (κυρίως) τῶν Rothschild, ἀπογυμνώνεται ἀπὸ ἀνθρωπίνους πληθυσμούς.

Ἡ Αὐστραλία ἐξοπλίζεται μὲ ὑποβρύχια, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε, ἀκόμη, τοὺς …ἐχθρούς της!!!

πηγὴ
Τὸ ἴδιο καὶ ἡ Αἴγυπτος!!!
Ἡ Αἴγυπτος θὰ ἀγοράση τὰ ἐλικοπτεροφόρα Mistral ποὺ προορίζοντο γιὰ τὴν Ῥωσσία
Φτωχοὶ Αἰγύπτιοι δανείζονται ἀπὸ τὸ ΔΝΤ γιὰ νὰ πληρώνουν ἐξοπλιστικά!!!
Καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλη ἡ Εὐρώπη:

Θά ἔχουμε πολέμους σέ εὐρωπαϊκά ἐδάφη;
Στὴν Κίνα ἔχουμε ἤδη ἐπεισόδια, ἀλλὰ ἑτοιμάζουν καὶ τὴν ἐμπλοκὴ τῆς Ἰαπωνίας, μαζὺ μὲ τὸ Πακιστὰν καὶ τὴν Ἰνδία.
Ἡ Ὑεμένη διαλύεται καὶ τὸ Κατὰρ στοχοποιεῖται ἐπισήμως, ἂν καὶ στὴν πραγματικότητα εἶναι κι αὐτὸ μέρος τῆς γενικοτέρας παραστάσεως. Ἄλλώς τε… Ἰράν, Ἰρὰκ καὶ …Κατὰρ ἔχουν πολλὰ κοινά, γιὰ νὰ μείνουν ἐκτὸς γεγονότων. (Ἀνεξαρτήτως τοῦ ποιὸς τὰ ὁρίζει, ἐπισήμως πάντα, σήμερα…!!!)

Ἡ Κύπρος, ἀκολουθουμένη ἀπὸ τὴν Κρήτη, μετατρέπεται στὸ ἐπίσημον ἀεροπλανοφόρο τῶν …«περιουσίων»!!!
Καὶ φυσικὰ ἡ Τουρκία λαμβάνει τὴν ἄγουσα γιὰ τὴν …λήθη!!!

Αὐτὸ βέβαια πού, γιὰ τὴν ὥρα, ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε εἶναι πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα (ποὺ ἤδη συμβαίνουν καὶ ποὺ θὰ συμβοῦν, μὲ πολλὰ προσχήματα, προπαγάνδα καὶ παραπληροφόρησιν), ἔχουν σαφὴ καὶ συγκεκριμένο στόχο, ἀλλά, αὐτὴν τὴν στιγμή, μποροῦμε μόνον νὰ διακρίνουμε τὴν ἐνδοσφαγὴ τῶν ἰσλαμιστῶν ποὺ ξεκίνησε. Θὰ σφαγοῦν μεταξύ τους. Ἀπὸ ἐδῶ θὰ εἶναι οἱ «καλοὶ ἰσλαμιστές» (βλέπε ἀποίκους εὐρωπαϊκῶν ἐδαφῶν) κι ἀπὸ ἐκεῖ θὰ εἶναι οἱ «κακοὶ ἰσλαμιστές» (βλέπε Ἰράν, Ὑεμένη, Κατάρ, Ἰράκ, Αἴγυπτο, Παλαιστίνη, Λίβανο, Μαρόκο, Λιβύη κλπ κλπ κλπ…!!!).
Τοποθετοῦν στρατούς, κυρίως μισθοφόρων ἰσλαμιστῶν χασάπηδων, σὲ πολλὰ νευραλγικὰ σημεῖα τοῦ πλανήτου, ἐνᾦ παραλλήλως γιγαντώνουν τὴν «τρομοκρατία» στὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ ἐπισύρουν νόμους καταστολῆς καὶ δουλοποιήσεως πληθυσμῶν. Ἑτοιμάζουν πολέμους ὁπουδήποτε, πού, κατὰ κύριον λόγο, θὰ χρησιμοποιήσουν τοὺς πλέον προθύμους γιὰ αὐτὲς τὶς ἐπιχειρήσεις: τοὺς ἀνεγκεφάλους φανατικούς, μὰ καὶ ἀρκετούς, μισθοφόρους, καθοδηγητές, ποὺ θὰ ὑπηρετοῦν πιστὰ τοὺς γνωστούς μας τοκογλύφους.
Ἐννοεῖται πὼς κύριο θῦμα τους θὰ εἶναι οἱ ἰσλαμικοὶ πληθυσμοί, ἀλλὰ ὄχι μόνον. Αὐτὸ εἶναι μόνον ἡ ἀρχή…
Σοβαρὲς «παράπλευρες ἀπώλειες» θὰ σημειωθοῦν, μὲ κάθε εἴδους ἀφορμή.

Ἐμεῖς, οἱ πληγέντες ἀπὸ τὸν ΛΑΘΡΟεποικισμὸ τῆς Εὐρώπης, ἰθαγενεῖς, θὰ τρίβουμε τὰ χέρια μας, διότι θὰ αἰσθανόμεθα ἱκανοποιημένοι, ὅταν θὰ ἀλληλοσφάζονται μεταξύ τους, οἱ κάθε εἴδους μισθοφόροι τοῦ πλανήτου, μαζὺ μέ, κατὰ κύριον λόγον, ἀθώους καὶ ἀμάχους, ἐνὦ, παραλλήλως, μία ἐπιχείρησις-ἀστραπὴ θὰ μετατρέψῃ τὰ σημερινὰ τουρκικὰ ἐδάφη σὲ πεδίον πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ πολλοὺς στρατούς, μὰ δίχως τοὺς …Τούρκους!
Στὴν πραγματικότητα ὅλα ὅσα συμβαίνουν σήμερα, μαζὺ μὲ πολλὰ ἀπὸ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν, ἁπλῶς θὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἀμάθεια καὶ τὴν βλακεία, γιὰ νὰ ὁριστικοποιήσουν τὸν ἀποπληθυσμὸ τοῦ πλανήτου.
Ὁ φανατισμός, ὁ σκοταδισμὸς καὶ ὁ μισανθρωπισμός, σὲ μίαν ὑστάτη προσπάθεια ἐξυπηρετήσεως τῶν καταχραστῶν τῆς ἐξουσίας, θὰ δόσουν τὰ …ῥέστα τους!
Οἱ μαζάνθρωποι κάθε χρώματος, φυλῆς καὶ γλώσσης θὰ ἐξυπηρετήσουν αὐτὸ τὸ ὄργιον αἵματος, μὴ ἀντιλαμβανόμενοι πὼς τὰ τελικὰ καὶ σοβαρότερα θύματα αὐτῶν τῶν συγκρούσεων θὰ εἶναι οἱ ἴδιοι.
Ὁ πλανήτης πρέπει νὰ ἀναδομηθῇ καί, πέραν τῶν πιστῶν πραιτωριανῶν λοβοτομημένων στρατευμάτων, δὲν χρειάζεται παρὰ μόνον δούλους. Ἔτσι λέγεται… Ἔτσι σχεδιάζεται… Ἔτσι θέλουν…
Ἀλλά…
…σχεδιάζουν δίχως τὸν …ξενοδόχο!!!

Ἂς μὴν τρίβουμε λοιπὸν τὰ χέρια μας ἱκανοποιημένοι, γιὰ τὰ ὅσα ξεκίνησαν νὰ διαδραματίζονται, ἐφ΄ ὅσον εἶναι μόνον τμῆμα τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ ἔχουν σχεδιασθῇ καί, δυστυχῶς, μέρος αὐτῶν τῶν σχεδιασμῶν θὰ πλήξῃ κι ἐμᾶς.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ἀντιλαμβανόμεθα πὼς πολλὰ καθάρματα θὰ εὑρεθοῦν στὰ …πιλαφάδικα τοῦ προφήτου τους…
Εἶναι πάντα καλὸ νὰ ἀπαλλασσόμεθα ἀπὸ τὰ …σκουπίδια, ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ τὰ …σκουπίδια δὲν φεύγουν μόνα τους, εἶναι καλλίτερον νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ πολλὲς ἀνατροπὲς καὶ πολλὲς ἀπώλειες.
Θ
ὰ χαθοῦν πολλὰ μισθοφορικὰ καθάρματα, μὰ ἀκόμη περισσότεροι ἄμαχοι καὶ παραμένοντες στὴν …κοσμάρα τους!
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, κάτι «ξυπνᾶ» στὴν Ἀνθρωπότητα.
Καὶ θὰ πολεμήσῃ. Ἤδη πολεμᾶ. Ὅλοι θὰ πολεμήσουμε.
Ὅλοι θὰ πάρουμε μέρος σὲ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα.
Ὰς προετοιμαζόμεθα λοιπόν…
Μά, κυρίως, νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ μίαν Μεγάλη Μάχη, τὴν Μάχη τῶν Μαχῶν, ποὺ θὰ λάβῃ χώρα μετὰ τὸ πέρας ὅλων αὐτῶν τῶν καραγκιοζήδικων σκηνικῶν.
Τότε πρέπει ὅλοι κι ὄλα νὰ συνεργασθοῦν ἄψογα, γιὰ νὰ κλείσῃ διὰ παντὸς ὁ κύκλος τῆς Ὕβρεως.

Φιλονόη
Ἔρευνα Μέσης Ἀνατολῆς Ἀ.Ἑ.
εἰκόνα