Google+ To Φανάρι : «Αυθόρμητοι επαναστάτες» έβαλαν εμπρηστικό μηχανισμό σε εκκλησία

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

«Αυθόρμητοι επαναστάτες» έβαλαν εμπρηστικό μηχανισμό σε εκκλησία

 H Μοσάντ έπια­σε δου­λειά. Χτύ­πη­σαν Χρι­στια­νι­κό Ναό, κλα­σι­κά, παρό­λο που ο «ανύ­παρ­κτος θεός» στον οποίο πιστεύ­ουν οι Χρι­στια­νοί, συχνά­ζει και στις Εβραϊ­κές Συνα­γω­γές… Αλλά εκεί δεν πάνε αυτοί οι «άθε­οι επα­να­στά­τες» να βοη­θή­σουν και τους Εβραί­ους στο θρή­σκευ­μα να «ξυπνή­σουν» και να μην προ­σεύ­χο­νται άσκο­πα στο «φαντα­στι­κό τους φιλα­ρά­κι». Κρί­μα δεν είναι να παρα­μεί­νουν στο «Σκο­τά­δι» οι Εβραί­οι και μόνο οι Χρι­στια­νοί να περά­σουν στον «Δια­φω­τι­σμό» …χωρίς θρη­σκεί­ες, έθνη και σύνο­ρα;...

Στο Ισραήλ άρα­γε υπάρ­χει έστω ένας «αναρ­χι­κός» που να βεβή­λω­σε μία Συνα­γω­γή στο όνο­μα της αθε­ΐ­ας;
Θα βρι­σκό­ντου­σαν δεκά­δες ΣΥΡΙ­ΖΑί­οι Ισραη­λι­νοί να βγά­λουν τους κώλους τους έξω από μία κεντρι­κή Συνα­γω­γή στο Ισρα­ήλ όπως έκα­ναν οι Ελλη­νό­φω­νοι Συρι­ζαί­οι στην Μητρό­πο­λη της Αθή­νας;

Ελλη­νό­φω­νοι υπη­ρέ­τες των ξένων συμ­φε­ρό­ντων υπάρ­χουν πάντα σε αφθο­νία και πάντα δια­θέ­σι­μοι να δου­λέ­ψουν για τις ξένες υπη­ρε­σί­ες με μερι­κά ευρου­λά­κια.
Η «επα­να­στα­τι­κή» δρά­ση …ανα­κοι­νώ­θη­κε στο «επα­να­στα­τι­κό» Indymedia που χρη­μα­το­δο­τεί ο περιού­σιος «επα­να­στά­της» George Soros. Οπό­τε …η «επα­νά­στα­ση» δεν θα ξεμεί­νει ούτε από λεφτά, ούτε από έμμι­σθους «αυθόρ­μη­τους επα­να­στά­τες».
Ιδού μερι­κές αρά­δες από το «επα­να­στα­τι­κό» παρα­λή­ρη­μα των «αυθόρ­μη­των» υπαλ­λή­λων του περιού­σιου μεγι­στά­να και μέγα «φιλάν­θρω­που» George Soros, από την ιστο­σε­λί­δα που εδώ και χρό­νια «προ­σπα­θεί», αλλά «δεν μπο­ρεί» να κλεί­σει ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός, εφό­σον επι­χο­ρη­γεί­ται από τον τελευ­ταίο και βρί­σκε­ται δήθεν εντός του άβα­του του Πολυ­τε­χνεί­ου:
Πηγή: athens.indymedia.org

«Στα πλαί­σια του Επι­κίν­δυ­νου Ιού­νη τοπο­θε­τή­σα­με εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό στον ναό του Αγί­ου Βασι­λεί­ου στο κέντρο της Αθή­νας, τα ξημε­ρώ­μα­τα της 27ης Ιού­νη. Ο σεξι­σμός που ανα­πα­ρά­γει η θρη­σκεία μας αηδιά­ζει. Η ομο­φυ­λο­φι­λία και κάθε ”παρεκ­κλί­νου­σα’ σεξουα­λι­κό­τη­τα χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως βδε­λυ­ρή. Γενι­κά κάθε σεξουα­λι­κό­τη­τα και η ίδια η σωμα­τι­κή ηδο­νή από αυτή θεω­ρεί­ται απ’ το χρι­στια­νι­σμό ανί­ε­ρη. Πολύ περισ­σό­τε­ρο η σεξουα­λι­κό­τη­τα οποιασ­δή­πο­τε θηλυ­κό­τη­τας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την υπο­τί­μη­ση των γυναι­κών και την εδραί­ω­ση πατριαρ­χι­κών κοι­νω­νι­κών δομών. Ακό­μη, απε­χθα­νό­μα­στε τον ανθρω­πο­κε­ντρι­σμό που προ­ά­γει ο χρι­στια­νι­σμός. Τα πάντα φτιά­χτη­καν για να εξυ­πη­ρε­τούν τους εκλε­κτούς, το ”κατ’ εικό­να και καθ’ ομοί­ω­ση του θεού” δομη­μέ­νο ανθρώ­πι­νο γένος. Επι­λέ­ξα­με επί­σης τον συγκε­κρι­μέ­νο στό­χο ως μια ακό­μη επι­χεί­ρη­ση με πολύ καλές απο­λα­βές για τους αφέ­ντες της. Εκτά­σεις γης και αφο­ρο­λό­γη­τος πλού­τος που καλύ­πτε­ται από φιλαν­θρω­πί­ες, για να συμπλη­ρώ­νει και το κατά τα άλλα ανθρω­πι­στι­κό προ­φίλ της εκκλη­σιας.
Αδια­φο­ρού­με στω­ι­κά μπρο­στά στην τιμω­ρία του ρου­φιά­νου των ουρα­νών, περισ­σό­τε­ρο απ’ όσο αδια­φο­ρού­με για την τιμω­ρία από τα ανθρώ­πι­να σκου­πί­δια που τον κατα­σκεύ­α­σαν και τον συντη­ρούν.»
 Πηγή